Latest Articles

Search Songs By Name...

Back Image

සඳ මිදුලට එනවා... ( Sada Midulata Anawa... ) - Mervin Pereraසඳ මිදුලට එනවා
ඇගෙ වත සිහිවෙනවා
සඳ වතුරේ නලවා සතපා
ඇය රෑ එළියේ සැඟවී යනවා
ඇය රෑ එළියේ සැඟවී යනවා

ඈ ඉන්නේ සඳ රේණුවේ
මා ඉන්නෙ මගෙ ලෝකයේ
ඈ ඉන්නේ සඳ රේණුවේ
මා ඉන්නෙ මගෙ ලෝකයේ
ඈතට ඈ යාවි සීතෙට රෑ වේවි
මා මෙහි තබා පාළුවේ
මා මෙහි තබා පාළුවේ

සඳ මිදුලට එනවා
පායන්න යළි මේ ලෙසේ
සෑහෙන්න මතු ජීවිතේ
පායන්න යළි මේ ලෙසේ
සෑහෙන්න මතු ජීවිතේ
රෑ තරු පායාවී ඒ තරු දිලිසේවි
ඈ නෙත් සලා ආ ලෙසේ
ඈ නෙත් සලා ආ ලෙසේ
සඳ මිදුලට එනවා 

ගායනය - මර්වින් පෙරේරා
සංගීතය - මර්වින් පෙරේරා
ගී පද - ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්


read more

මෙත් මල් පිබිදේවා... ( Meth Mal Pipi Dewa... ) | Morris Dahanayaka


fu;a u,a msìfoajd 
is;a ;=, fu;a u,a msìfoajd
lreKd .=K foajd 
is;a ;=, lreKd b;sf¾jd $$

;Kayd wYd ffjf¾ fl%dafè 
ixld ke;s fõjd $$
mdfma oafõfYa fudafya udfka 
fuf,dúka ÿre fõjd

fu;a u,a msìfoajd 
is;a ;=, fu;a u,a msìfoajd
lreKd .=K foajd 
is;a ;=, lreKd b;sf¾jd

iu.sh idfï oE wkqrdf.a
hq;=lï rcfõjd $$
fydr fndre jxpd ìh iel ÿre ù 
ieugu fi;a fõjd

fu;a u,a msìfoajd 
is;a ;=, fu;a u,a msìfoajd
lreKd .=K foajd 
is;a ;=, lreKd b;sf¾jd $$
.dhkh - fudßia oykdhl
read more

පාර මාරු වෙන්නෙ ඇයිද... ( Para Maru Wenne Eyi... ) | Layanal Ranwala


mdr udre fjkafk wehso ud ÿgqju kx.sfha
ud tmd fj,d kï fjk mdrl hkakï
ke;skï .ï m<d; w;yer hkakï
ke;skï .ï m<d; w;yer hkakï $$

WoEikg iqn m;kd@@@
WoEikg iqn m;kd
kqfU isky ukdjhs
hi .uka ,;djhs
ux kqUg ukdmhs
yx. yx. bkafk ke;sj
ta j. ux lsõj ykao
kqU wukdmhs 
kqU wukdmhs 

mdr udre fjkafk wehso ud ÿgqju kx.sfha
ud tmd fj,d kï fjk mdrl hkakï
ke;skï .ï m<d; w;yer hkakï
ke;skï .ï m<d; w;yer hkakï

yekaoEjg läuqäfha@@@

yekaoEjg läuqäfha
kqU f.or ÿj[a[hs
ux fmreï mqr[a[hs
u. n,d ys¢[a[hs
mkak mkak hkafk ke;sj
mdvqfj ux Wkak ykao
kqU oeka flda<hs
kqU oeka flda<hs

mdr udre fjkafk wehso ud ÿgqju kx.sfha
ud tmd fj,d kï fjk mdrl hkakï
ke;skï .ï m<d; w;yer hkakï
ke;skï .ï m<d; w;yer hkakï

.dhkh - ,hk,a rkaj,
ix.S;h - ,hk,a rkaj,
mo rpkh - isisr Èidkdhl
read more

ඔබ මට තරුවකි ඝනදුරු රැයකදි... ( Oba Mata Tharuwaki Ganaduru Reyakadi... ) | Lakshman Wijesekara, Nirmala Ranathunga


Tn ug ;rejls >kÿre /hlÈ
Èÿ,k i| f,i .=jk wrd
<d ysre uv,hs ud wìhi Tn
nei hkafka ke;s iir mqrd $$

Wm;ska Wm;g pdßldfõ
Èú u. Tn ud <. Wkakd $$
hq.fhka hq.hg fï Njfha fuka
h<s yuqjkafkuq wms fokakd

Tn ug ;rejls >kÿre /hlÈ
Èÿ,k i| f,i .=jk wrd
<d ysre uv,hs ud wìhi Tn
nei hkafka ke;s iir mqrd

fifkyi ..q,la Tng mqokafkñ
ì÷jla Tnf.ka ,nk kshd
fifkyi W;=rk uy ihqrla fjñ
fjr<la ù Tn olsk kshd

Tn ug ;rejls >kÿre /hlÈ
Èÿ,k i| f,i .=jk wrd
<d ysre uv,hs ud wìhi Tn
nei hkafka ke;s iir mqrd $$
.dhkh - ,laYauka úf–fialr" ks¾u,d rK;=x.
ix.S;h - fidaumd, r;akdhl
mo rpkh - l=udrodi imq;ka;%S
read more

මා හඬවලා හදවත සලා... ( Ma Hadawala Hadawata Sala... ) | Greshan Jayamaha


ud yvj,d yoj; i,d
fmr odl udf. fokqjka r;= fj,d
oeka lsis Èfka ke; ta jf.a
yo wdof¾ msÍ b;sfrkjd

is; msì§ fk;= meye§
Tn yuq ù iqj| ȧ
Èúh mqrd uu tkjd
uf. oE;ska Tn w,a,d

ud yvj,d yoj; i,d
fmr odl udf. fokqjka r;= fj,d
oeka lsis Èfka ke; ta jf.a
yo wdof¾ msÍ b;sfrkjd

yo Wÿrd .kakg nE
is; mdrd ikikq nE
wjr.sfrka ysre mdhkq nE
weh yd ud tla fjkq nE

ud yvj,d yoj; i,d
fmr odl udf. fokqjka r;= fj,d
oeka lsis Èfka ke; ta jf.a
yo wdof¾ msÍ b;sfrkjd
yo wdof¾ msÍ b;sfrkjd
.dhkh - f.a%Ika chuy
ix.S;h - rEldka; .=K;s,l
mo rpkh - rEldka; .=K;s,l
read more

මී අඹ අත්තේ කොහෝ කොහෝ... ( Mi Aba Aththe Koho Koho... ) | Milton Mallawarachchi, Neela Wickramasinghe


ó wU w;af;a fldfyda fldfyda
fodf,dia ufya u.=,a fodfya @@@ $$
rndk r;afjk kel;a fj,djg
k<dj msnyka fldfyda fldfyda

úrd ksfjka t,s f.dhï ,shoafoa
Wäka Wäka jr fm;a;mamQ
fydardfjka fkdk.f;a f.fjoa§
kE .ï tkjo fm;a;mamQ
.ï ueoafoa ire wjqreÿ od
mÉp jvï m<|d

ó wU w;af;a@@@

byf;,a .d,d wdor w;lska
bfyka nysk Wjÿre ÿre ù
fk;a fol jdf.a whsh k.d,g
mska m, foa wjqreÿ ch ù
tl uõ l=ifha Wm §jd
u;= u;= ixidf¾ @@@

ó wU w;af;a @@$$$

.dhkh - ñ,agka u,a,jwdrÉÑ iuÛska kS,d úl%uisxy
read more

ආලකමන්දා මාලක පන්නා... ( Alaka Manda Malaka Panna... ) | Surendra Perera, Uresha Ravihari


wd,lukaod ud,l mkakd
fudayk oEiska 
md,d kqrd md kqrd 
md,d kqrd md kqrd
ud le|jkjo iqr;,sfha

oyila fkdksod isáh;a uqr ,d
ie.ù tkjo 
ldg;a fydrd fydrd
ldg;a fydrd fydrd
ud yd hkakg y| mdfka

weiqfjï jreKd oel=ug wdjd
fnda ÿr f.jd ÿr f.jd
fnda ÿr f.jd ÿr f.jd
flda ug fudkjo fokafka

weiq ÿgq muKg isys fud< is÷Ko
iS.sß mqf¾ .sß mqf¾
iS.sß mqf¾ .sß mqf¾
,shú,s ìh y÷Kkafka

wd,lukaod ud,l mkakd
fudayk oEiska 
md,d kqrd md kqrd 
md,d kqrd md kqrd
ud le|jkjo iqr;,sfha

ñka fmr fkdÿgqj kQ;k k.frg
yd yd mqrd yd mqrd
yd yd mqrd yd mqrd
lekaoka hkakï <÷fKa

mn fkdn¢kq uek wyig ud<s.
ud kï fkdfõ ud fkdfõ
ud kï fkdfõ ud fkdfõ
ksß÷g msgqmd hkafka

wd,lukaod ud,l mkakd
fudayk oEiska 
md,d kqrd md kqrd 
md,d kqrd md kqrd
ud le|jkjo iqr;,sfha

oyila fkdksod isáh;a uqr ,d
ie.ù tkjo 
ldg;a fydrd fydrd
ldg;a fydrd fydrd
ud yd hkakg y| mdfka

.dhkh - iqf¾kao% fmf¾rd" Wf¾Id rúydÍ
ix.S;h - iyka rkaj,
read more

සයුරෙහි පාවී වෙන්වී ගියේ... ( Sayurehi Pavi Wenwa Giye... ) | Milton Mallawarachchi


ihqfrys mdù fjkaù .sfha
Tn <. rkaod uf.a wdof¾ $$

Èklr ojd,hs oji mqrd ud
bulr kef.a uqÿ isis, i,d
oji mqrd fyda uq¿ /h mqrd fyda
Tn ud yfoa hdfõ iqiqï f,fia

ihqfrys mdù fjkaù .sfha
Tn <. rkaod uf.a wdof¾ $$

oji f.ù hhs ÈhU ird ud
wE; wefoa h<s Èh; mqrd
ÿr rgl§ fyda <.md;§ fyda
Tn ud yfoa hdfõ iqiqï f,fia

ihqfrys mdù fjkaù .sfha
Tn <. rkaod uf.a wdof¾ $$$
.dhkh - ñ,agka u,a,jdrÉÑ
mo rpkh - j¾kka fmf¾rd
read more

සීත සුනිල් දිය දහරා... ( Sitha Sunil diya dahara... ) | H.R.Jothipala


iS; iqks,a Èh oyrd
,d ks,a l÷ ukydrd
;=re ,sh msß,d jk u,a msms,d
ys; w,jhs wei k,jhs $$

;=ka irfKa lú lsh,d
O¾urdc ., ke.,d
f.;a;ïmdfka f.;a;ï lr,d
uy .sßoU miq lr,d
hx hx hx ykslg hx
iquk iuka foú msysg ,nka
uqKs isßmdfoa nqÿ /ia úysfoa
iuka; l+G rcdf.a
lu”hhs ru”hhs

iS; iqks,a Èh oyrd
,d ks,a l÷ ukydrd
;=re ,sh msß,d jk u,a msms,d
ys; w,jhs wei k,jhs

kj Ôjh ÿka ñysÍ
msh fldau, ,d,k l=uÍ
udf.a f,dalh fjhs wdf,dalh
n,kd l, Tn yskeyS
rka l| fmï fmr msklska
Tn ,enqfkka wo iekfiñ ux
;sirK irKska foú /ljrKska
Ôjkfha iem mE§
is; iekfihs msk m,fohs

iS; iqks,a Èh oyrd
,d ks,a l÷ ukydrd
;=re ,sh msß,d jk u,a msms,d
ys; w,jhs wei k,jhs $$

.dhkh - tÉ@wd¾@ fcda;smd,
ix.S;h - mS@t,a@ta@ fidaumd,
mo rpkh - lreKdr;ak wfífialr
read more

ආදරයක හැඟුමක් සිතෙහි... ( Adara Hegumak Sithehi... ) | Wijaya Kumarathunga, Malani Bulathsinhala


wdorhl ye.qula isf;ys
fkd;snqKq ldf,l fmr Èfkys
ud yg Tn yuqjqKq úg§
u;lhs yo ls;slejqKq yeá $$

foudmshka fidfydhqrka fjf;a
yo msÈ wdofr bula ke;s $$
tfy;a Thd uf. wkd.f;a
ñysr f.fkaúh ye.qï ysf;a

wdorhl ye.qula isf;ys
fkd;snqKq ldf,l fmr Èfkys
ud yg Tn yuqjqKq úg§
u;lhs yo ls;slejqKq yeá

uoyi md yskefyk úg§
iquqÿ joka mjik úg§ $$
ud yo ;=, ñka fmr fkd/£
wdorhl ye.qula Wm§

wdorhl ye.qula isf;ys
fkd;snqKq ldf,l fmr Èfkys
ud yg Tn yuqjqKq úg§
u;lhs yo ls;slejqKq yeá $$
.dhkh - úch l=udr;=x." ud,kS nq,;aisxy,
read more
මෙහි ඇතුලත් සියළු ගිත වල හිමිකාරිත්වය අදාල මුල් රචකයා සතුවන අතර, මෙම ගීත ඉදිරිපත් කරනුයේ ඔබගේත්, මගේත් හුදු රසාස්වාදය උ‍දෙසාම පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.. මේ බ්ලොග් එකේ ලියවෙන සිංදු කාට හරි අවශ්‍ය නම් .. කොපි කරගත්තාට මගේ කිසිම අමනාපයක් නෑ හොදද. මොකෝ අපි මේවා යනකොට ගෙනියනවයෑ ? කොපි කරගනිද්දී යුතුකමක් විදිහට මගේ බ්ලොග් එකේ ලිපිනයත් දානවානම් ඒක මට ලොකු උදවුවක් වේවි ..ලිපිනය දැම්මේ නැතෙයි කියලා මම සරම උස්සං වලියට එන්නෙත් නෑ හොදේ...! :D